János Eifert - Photographer

Archive for november, 1999

Magyar Fotóművészek Szövetsége, 07. Hírlevél, Budapest, 1999. november 5.

MFSZ hir7 Közgyűlési beszámoló

Elnöki beszámoló, pénzügyi jelentés a Szövetség tevékenységéről, gazdálkodásáról. Javaslatok az Alapszabály módosítására
A bizottságok és alkotócsoportok beszámolója az 1998 november – 1999 november közötti időszakról

Közreműködtek: Marton Bea, Breznyánszky Ferencné, Pelsőczy Ágnes, valamint a Bizottságok és az Alkotócsoportok vezetői

Tény/kép

Beszámolók a Szövetség 1998. november és 1999. november közötti tevékenységéről

Elnöki beszámoló

Az elnökség az elmúlt egy évben az 1998. novemberi Közgyűlés által elfogadott programjának megvalósításán munkálkodott. A társzervezetekkel, kulturális intézményekkel együttműködve, a hazai fényképezés, mint önálló művészeti ág és hivatás átfogó képviselőjeként, művészi, szakmai érdekeinek közvetítőjeként sokat tett azért, hogy érdekképviseletével, művészmenedzselésével, információs szolgáltatásaival, szakértői és tanácsadói feladatok ellátásával, pályázatok és kiállítások, a Fotóhetek rendezvénysorozatának megszervezésével és más tevékenységével segítse tagjai művészi, tudományos, kulturális tevékenységét, hozzájáruljon a magyar fotográfia társadalmi elismertetéséhez, nemzetközi elfogadtatásához. Ez a napi munkában komoly megterhelést jelentett a társadalmi munkát vállaló tagok, tisztségviselők és a szerényen fizetett háromfős “apparátus” számára. A gazdasági vezető beszámolójából talán kitűnik, hogy milyen összegekkel kellett gazdálkodni vagy lebonyolítóként felügyelni. A november 27-ei Közgyűlésen kívánok részletesen beszámolni a végzett munkáról, most csak néhány fontosabb kérdést érintenék.

A Művészeti Bizottság

Török László, a Bizottság vezetője május 26-án lemondott tisztségéről. Gera Mihály, Kincses Károly, Tóth György június 14-én lemondtak bizottsági tagságukról, tették ezt azért, hogy az új vezetőnek módjában álljon eldönteni, kivel akar, illetve tud együttdolgozni.

A bizottságnak a közel két éve tapasztalható működési zavarai nem írhatók egyértelműen egyes tagjai passzivitása terhére. Tevékenységi körük meghatározása és ennek az Alapszabályban történt megfogalmazása más körülmények, elvárások alapján történt. Az idő változott. Most, hogy a Közgyűlés a Művészeti Bizottság élére új vezetőt választ, azt követően megtörténik új tagjainak kijelölése, időszerű lenne feladatkörét, tevékenységét újra definiálni.

Alapszabály-módosítás

A Szövetségben az elnökség, az elnök és az ügyvezetés munkájának összehangolásában, a napi feladatok koordinálásában, a tagsággal és partnereinkkel történő kapcsolattartásban jó eredményeket könyvelhetünk el, mert az ügyvezetés – a kreatív és agilis ügyvezető titkár irányításával – jól végzi munkáját, az elnök, a stúdiótitkár szinte hivatásszerűen végzi tevékenységét, majdnem fizetett alkalmazottként vannak jelen. A megnövekedett feladatok igénylik a terhek és a felelősség megosztását. Szükséges lenne, hogy a Szövetség tevékenységét leginkább meghatározó Elméleti, Művészeti, Felvételi Bizottság vezetői alelnökként, a saját területük felelős képviselőjeként önálló aláírási, gazdálkodási, döntési joggal rendelkezzenek és az elnök elfoglaltsága esetén a Szövetség képviseleti, aláírási, utalványozási jogkörét is gyakorolnák. Ez az elnök – alelnökök felállás a nemzetközi gyakorlatban jól funkcionál, nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági területen is. Esetleg megfontolandó lehet a régi elnök-főtitkár munkamegosztás visszaállítása.

Szükséges lenne továbbá, hogy az azonnali döntést igénylő ügyekhez, pl. a gazdasági tevékenység megkezdéséhez, folytatásához ne kelljen megvárni az évente összeülő Közgyűlés hozzájárulását, hanem ezt a jogot és felelősséget az elnökségre ruházza át, folyamatos beszámolási kötelezettséggel.

A fentiekhez természetesen az Alapszabály módosítása szükséges. A módosítási javaslatok a következők:

9.§

5.        ki lehet zárni a tagok sorából, aki a fotóművészi etika ellen súlyosan vét vagy akinek tevékenysége, nyilatkozatai a Szövetség Alapszabályába ütköznek, a Szövetség jó hírnevét, érdekeit sértik.

12.§

1.        A Közgyűlés rendes tagjai sorából ötéves időtartamra megválasztja

a.        a 7 tagú Művészeti Bizottság vezetőjét (egyben a Szövetség alelnökét),

b.        a 7 tagú Felvételi Bizottság vezetőjét (egyben a Szövetség alelnökét),

c.        a 7 tagú elméleti és Történeti Bizottság vezetőjét (egyben a Szövetség alelnökét)

13.§

1.        Az elnökség tagjai:

a.        az elnök, az alelnökök,

b.        a bizottságok vezetői (a Számvizsgáló és Jelölő Bizottságok vezetői kivételével)

3.

b.        a Szövetség költségvetésének összeállítása, a tagdíj mértékének megállapítása

c.        döntés a Szövetség gazdasági vállalkozásának indításáról és megszüntetéséről, a Szövetség vállalkozásokban való részvételéről.

4.        Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, az elnökséget az elnök - vagy akadályoztatása esetén az általa felkért alelnök - hívja össze, de össze kell hívni, ha azt tagjainak egyharmada vagy a Számvizsgáló Bizottság írásban kéri. A napirendet is tartalmazó írásbeli meghívót a tagoknak legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kell kapniuk.

24.§
Az elnök és az alelnökök

1.        Az elnök – vagy akadályoztatása esetén az általa felkért alelnök – az elnökség megbízásából az Alapszabály előírása szerint összehívja a Közgyűlést. Elnököl a Közgyűlésen és az elnökségi üléseken.

2.        Az elnök és az alelnökök képviselik a Szövetséget közéleti megnyilvánulásokon, harmadik és jogi személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt

5.        Felelősek a Szövetség gazdálkodásának rendjéért. A költségvetésben meghatározott keretek között az elnök és egy alelnök vagy két alelnök együttesen gyakorolja az aláírási és utalványozási jogot.

6.        Az elnök és az alelnökök közti munkamegosztást az elnökség hagyja jóvá.

A szakkollégiumról

A művészi fényképezés iránt érdeklődők és Szövetségünk kapcsolatában aktív lépést tettünk, amikor meghirdettük a Bevezetés a professzionális fotográfiába című szakkollégiumot.

A Szakkollégium létrehozását az Elméleti és Történeti Bizottság kezdeményezte.

A program sikerére jellemző, hogy első felhívásunkra 100%-os túljelentkezés történt, tehát januárban új szakkollégiumi csoportot indítunk. Hallgatóink elmondása szerint a méltányos tandíjak mellett az előadások helyszíne – a Mai Manó Ház Napfényműterme – is fokozta a jelentkezési kedvet.

A szakkollégium gazdasági eredményei tették lehetővé, hogy a 2000. évi Sajtófotó pályázat szövetségi díját az oktatók kollégiuma felajánlja a Magyar Fotóriporterek Társaságának.

Jelenkori Fotográfiai Gyűjtemény és Dokumentáció

Pályázatokat bonyolítunk, kiállításokat rendezünk, megbízásokat közvetítünk, publikációs lehetőségeket szervezünk, amelynek során nagyszerű alkotásokkal, hihetetlen értékekkel találkozunk. Ezeket begyűjteni, dokumentálni, tárolni, majd a kiállítás zárása után újra őrizni, visszajuttatni mindig komoly költségekkel járó feladat. Sok esetben a kiállító művész is boldog lenne, ha legközelebbi kiállításáig szakavatott kezek vigyáznának műveire, akik azt értékként kezelve, még a forgalmazásáról, publikációkhoz történő kiajánlásáról is gondoskodnának. Az Országos Széchenyi Könyvtár szakembereivel hónapok óta dolgozunk egy olyan intézmény életre hívásán, amely a kortárs fotográfiák gyűjtését, őrzését, számítógépes adatbázis (kép- és adatbevitel) segítségével beillesztené a “nemzet emlékezetébe”. Hiszen az 1802 óta működő nemzeti könyvtár Hold utcai raktárában rendelkezik erre a célra felajánlott légkondicionált helységgel, megfelelő szakismerettel a megőrzés, konzerválás, restaurálás, gyűjteményezés, feldolgozás, számítógépes adatbevitel, szisztéma-kidolgozás, tájékoztatás, forgalmazás területén. Mindezeket történész, könyvtáros, muzeológus, archivátor, fényképész, restaurátor, adat- és képfeldolgozásban jártas szakemberek szolgálják. Összefogással, más intézményekkel összhangban – nem megzavarva a meglévő intézményeket és azok forrásait – működhetne, mindnyájunk hasznára, az utókornak megőrizve értékeinket.

Eifert János sk.

A Szövetség pénzügyi helyzetének alakulása -
1998. október 1-jétől 1999. október 1-jéig.

Bevételek

1998. okt. 1. -
1999. szept. 30

Nyitó

4.984.000,-

NKÖM

3.850.000,-

Országgyűlés

500.000,-

Tagdíj

95.000,-

Kamat

507.000,-

Tárgyi eszköz értékesítés

145.000,-

Pártoló tagdíj

84.000,-

Egyéb bevétel

84.000,-

Összesen:

10.249.000,-

Kiadások:

- 6.487.000,-

Maradvány 1999. okt. 1

3.762.000,-

Kiadások 1998. október 1-jétől 1999. szeptember 30-áig - működési költségek.

Kiadások Összesen Ft
Tisztítószer, nyomtatás

170.000,-

Utazási költség, szállítás

98.000,-

Bizottságok költségtérítése

84.000,-

Telefon

498.000,-

Postaköltség

185.000,-

Fénymásolás

-

Folyóiratok

76.000,-

Anyag + szolgáltatás

338.000,-

Vállalkozói bér

2.424.000,-

Bérleti díj

787.000,-

Bankköltség

57.000,-

Illeték, biztosítás

-

Vendéglátás

47.000,-

Tagdíj

-

Díjak

37.000,-

Elnöki költségtérítés

148.000,-

Előre nem látható kiadás

343.000,-

Költözés

291.000,-

Tárgyi eszköz beszerzés

898.000,-

Hirdetési költség

6.000,-

Összesen:

6.487000,-

NKA és egyéb intézmények céltámogatása

Támogatott neve

Összeg

Támogatott neve

Összeg

Cs. Plank Ibolya

478.800,-

MFSZ Intermédia

200.000,-

Dozvald János

180.000,-

MFSZ Ken Damy

790.000,-

FFS NKA Képzőm. Koll.

200.000,-

MFSZ Keresztes Lajos

150.000,-

FFS 2000-es program

2.000.000,-

MFSZ kiállítások CD-i

750.000,-

FFS Fotóhetek

100.000,-

MFSZ Nagygyörgy Sándor

240.000,-

FFS Hungart

1.000.000,-

MFSZ Senior Alkcs.

150.000,-

FFS NIKON

100.000,-

MFSZ szimpózium

700.000,-

Fotóhetek Főv. Önkorm.

100.000,-

MFSZ tájékoztató füzet

200.000,-

Fotóhetek Gazd. Min.

2.000.000,-

MFSZ Term.elvű alk.cs.

120.000,-

Fotóhetek miniszteri

1.000.000,-

MFSZ Term. elvű Alkcs.

220.000,-

Fotóhetek NKÖM

2.000.000,-

MFSZ Term.fotó pályázat

300.000,-

Fotósfilmek vetítése

110.000,-

MFSZ World Press

105.000,-

Gellért Géza

259.000,-

MFSZ XXL

100.000,-

Gróf Annamária

250.000,-

MFSZ Zene a fotóm.ben

200.000,-

Kerekes Gábor

300.000,-

Miltényi Tibor

100.000,-

Kovács Melinda

400.000,-

Molnár Edit

300.000,-

Kresz Albert

1.000.000,-

Molnár Edit (NKA)

125.000,-

Lisztes Edina

150.000,-

Műv. és Szabadműv. Alap.

110.000,-

MFSZ Akt/Test

100.000,-

Nagy Lajos

250.000,-

MFSZ Csoportkép

300.000,-

Normantas Paulius

230.000,-

MFSZ Digitális adatb.

82.500,-

Normantas Paulius

320.000,-

MFSZ Enciklopédia

1.500.000,-

Szabó Barnabás

248.000,-

MFSZ Ezüstgerely

30.000,-

Tímár Péter Bp. Emlékbiz.

1.000.000,-

MFSZ Fotóhónap 2000

1.000.000,-

Vékás Magdolna

500.000,-

MFSZ Hamarits Zsolt

60.000,-

Zsila Sándor

100.000,-

Összesen:

22.208.300,-

Közhasznúsági jelentés az 1998-as gazdálkodási évről

A kapott támogatások, bevételek (e Ft)

Az Országgyűléstől

500

Minisztériumtól

3.600

Egyéb támogatóktól

262

Tagdíjak

234

Kamatbevételek

1.179

Előző évi maradvány

956

Egyéb bevételek

25

Összesen

6.756

A támogatások felhasználása
(e Ft)

Személyi jellegű kifizetés

3

Közterhek

2

Anyagköltség

561

Anyagjellegű szolgáltatás

1.710

Nem anyagjellegű szolgáltatás

3.839

Maradvány

641

Összesen

6.756

Vagyonfelhasználás, célszerű juttatások és a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások ebben a gazdálkodási évben nem voltak.

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót az elnöki és bizottsági beszámolók részletesen tartalmazzák.

A Számvizsgáló Bizottság beszámolója

A Számvizsgáló Bizottság az Alapszabályban rögzített feladata szerint ebben az évben vizsgálta a Szövetség működésének, gazdálkodásának és pénzkezelésének alakulását. Ennek főbb tételei a következők voltak: az Elnökség által elfogadott 1999. évi költségvetési terv, amelyet a bizottság tudomásul vett azzal az állásfoglalással, hogy azt feltétlenül be kell tartani, mert a Szövetség működését csak így lehet biztosítani. Ez nem tartalmazza az Alkotócsoportok és Bizottságok költségigényét, ezeket más forrásból kell fedezni.

 • A Mai Manó Házba költözködés költsége a tervezettnél kevesebb volt a Szövetség apparátusának sikeres munkája eredményeképpen, ezért a Bizottság elismerését fedezte ki a munkatársaknak és az elnöknek, aki saját kezűleg rendezte be új irodánkat.
 • A 2. Országos Fotóhetek költségalakulásának vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a bevétel fedezte a kiadásokat, így a Szövetségnek nem kellett saját működési költségéből azt kiegészíteni.
 • A kifizetések nyilvántartásának ellenőrzésekor felhívtuk az elnök figyelmét a számlák utalványozásának pótlására, amely azóta megtörtént.
 • A Számvizsgáló Bizottság tudomásul vette az Etikai Bizottság határozatát a Művészeti Bizottság elszámolásával kapcsolatos hiányosságokról. A 6. számú Hírlevél közleményében jelent meg az Etikai Bizottság döntése, valamint a valós tények rövid leírása. Ez kellően tisztázta a Számvizsgáló Bizottság korrekt szakmai munkáját.
 • Vizsgáltuk az 1998-as Közgyűlés költségeit, amelyek közel 300.000 Ft-ot tettek ki. Jelenlegi gazdasági helyzetünkre való tekintettel javasoltuk az idei közgyűlési költség csökkentését. Ez nagy valószínűséggel megtörténik, mivel nem kell terembérletet fizetnünk, valamint tagjaink megértésére alapozva kértük a büfé mellőzését.
 • Az október 11-ei ülésünkön jegyzőkönyvben rögzítettük azt, hogy az Elnökség határozza meg az elnöki költségtérítés konkrét körét.
 • Többször foglalkoztunk az idei költségvetési terv vizsgálatával. Minden alkalommal a szigorú takarékosságra hívtuk fel a figyelmet, amely több esetben érezhető volt. Így például javaslatunkra az Elnökség 1999. március 16-ai határozatában a bizottsági költségek kifizetését leállította. Ugyancsak javaslatunkra elfogadták a költségvetési tervet azzal, hogy a tartalékkeret, amely a 2000. év első félévi költségfedezete lenne másra nem fordítható.

Rendkívül aggasztó viszont, hogy a határozat ellenére az I.-III. negyedév vonatkozásában mégis a tervezetthez képest jelentős túllépés mutatkozik. (452 eFt = + 10.3 %).

Növekvő tételek:

1.        A telefonköltségnél   25 eFt (+ 6.8 %).

2.        Anyag és szolgáltatásnál   29 eFt (+ 216 %).

3.        Az előre nem látható kiadásnál   133 eFt (+ 63 %).

4.        A tárgyi eszköz beszerzésnél   649 eFt (+ 324 %).

Ez utóbbi három költségnem külön indoklást igényel:

A 2. ponthoz: az előző fénymásoló javítási költségei és az új iroda kialakításához beszerzett szerelési anyagok

A 3. ponthoz: .a javított fénymásoló többszöri, ismételt használhatatlansága miatt új fénymásoló beszerzése vált szükségessé.

4. ponthoz: az új iroda berendezése (asztal, polc, székek), a telefax és a nyomtató szükséges cseréje, valamint egy számítógép bővítése (hardware és software) okozták a többletkiadásokat.

Ugyanakkor bizonyos tételek csökkenése révén jött létre a fentieknél kevesebb, ám mégis jelentős a 452.000 Ft túllépés.

Így alakult ki az az aggasztó helyzet, hogy a jövő év első félévére minimálisan szükséges 2124 eFt-hoz képest mintegy 600 eFt-tal kevesebb a rendelkezésre álló összeg még abban az esetben is, ha a IV. negyedévben sikerül a tervezett szinten tartani a kiadásokat.

Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a be nem fizetett tagdíjak miatt mintegy 400 eFt. bevételkiesés. tapasztalható. Bízunk abban, hogy tagjaink megértik Szövetségünk drámaian szorult helyzetét, és akik tagdíjhátralékban vannak, rendezik Alapszabályban rögzített kötelezettségüket. Meg szeretnénk értet.ni, hogy Szövetségünk az utóbbi két évben jelentős pozitív változáson ment át mind a széles külvilág szemében (és ez nem csak a szakmai részre vonatkozik), mind a belső működésében. Csak emlékeztetőül: rendszeres tájékoztatás tagjainknak a Hírleveleken keresztül, az Alkotócsoportok aktív tevékenysége, a Fotóhetek megszervezése stb. mind komoly eredmények.

További eredményes működésünk érdekében minden befolyt forintra szükség van

Nagy Lajos sk.

Az Elméleti és Történeti Bizottság beszámolója

A Fotóelméleti szimpózium szakmai értékelése

A kétnapos fotóelméleti szimpóziumon a szervezők minden fontos előre kitűzött céljukat elérték.

Sikerült nemcsak a szakma egészének, de a szélesebb közönségnek a figyelmét is felkelteniük. Minden program telt ház előtt zajlott, volt olyan beszélgetés, amelyikre százötvennél többen is kíváncsiak voltak, miközben párhuzamosan előadás folyt legalább ötven néző előtt. A programok szakmailag igényesen folytak, az előadók felkészültek voltak, és a közönség aktív részvételének köszönhetően nem egyszer nagyon izgalmas, hellyel-közzel éles vita alakult ki. Szinte minden korosztály képviseltette magát, a fotográfiai szakma legkülönfélébb ágainak művelői, máskor esetleg szembenálló érdekcsoportok tagjai ezúttal egy asztalnál ültek és közösen gondolkodtak a fényképezés lényegét érintő kérdésekről. Talán ez volt a szimpózium legnagyobb sikere.

Az elemi közlésvágy és a nagy érdeklődés jól mutatja, hogy tényleg itt az ideje a fotográfiáról eszmét cserélni, a véleményeket nyíltan és civilizáltan ütköztetni. A szimpózium iránt befejeződése után is nagy és folyamatos érdeklődés nyilvánul meg. Úgy tetszik, a megjelenteknél jóval többen kíváncsiak a Kossuth Klubban elhangzottakra, sokan sürgetik a szimpózium szövegének megjelentetését. A szervezőket igen sokan megerősítették abban a szándékukban, hogy az eszmecserét folytatni kell, efféle elméleti rendezvényekre rendszeresen szükség van.

Folyamatban van a szimpózium rögzített anyagának szerkesztése, reményeink szerint a Fotóhónap 2000 idejére elkészül a könyv, melynek bemutatóját egy panel-beszélgetéssel egybekötve a Műcsarnokban mutatjuk.

Szarka Klára sk.

Az Escher Károly Alkotócsoport beszámolója

A csoport az 1998-as esztendő elején alakult meg, s első teendői közé iktatta egy bemutatkozó kiállítás rendezését. A bemutatandó képanyag - elképzelésünk szerint - hazánk történelmének utolsó fél évszázadát szándékozott felölelni, afféle színes mozaikként, jellegzetes pillanatait ragadva ki a jelzett időszaknak. A szervezőmunka hosszúra nyúlt. Egyrészt a tagok rendkívül elfoglalt, feszített munkatempóban dolgozó fotóriporterek, következésképpen csak lassan gyűlt össze a kiállítási képanyag. Másfelől legfőbb támogatónk, a Nemzeti Kulturális Alapprogram két részletben hagyta jóvá a kiállításra, majd a katalógus előkészítésére kért összeget. A harmadik ok: miután végül harminckét fotóriporter csatlakozott a csoporthoz, illetve a tárlat létrehozásának gondolatához, a csaknem kétszáz képre duzzadt kiállítási kollekcióhoz nem volt könnyű megfelelő bemutatóteret találnunk.

Végül ez is sikerült: a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza adott fedelet a rendezvénynek, amely 1999. augusztus 9-én nyílt meg. Az eddig megjelent sajtó-, valamint rádiós és televíziós beszámolók pozitív, elismerő hangnemben foglalkoztak az eseménnyel. A kollégák (a résztvevő kiállítók és a látogatók) egyaránt színvonalasnak, az ügyhöz méltónak ítélték meg a katalógust is.
A képanyag a kiállítás bezárása után nem került a süllyesztőbe, reményeink szerint további útra indul. A lehetséges külföldi helyszínek keresése mostanában indult meg.

A csoport egy rövidesen sorra kerülő találkozón vitatná meg a tárlat tapasztalatait, és ezen az “ötletnapon” beszélné meg a távolabbi terveket, például: ha nem is hasonló méretű tárlatokon, de a jövőben is rendszeresen mutatná be újabb termését.

Markovics Ferenc sk.

A Senior Alkotócsoport beszámolója

Az Alkotócsoport összejövetelein elsősorban a 2. Országos Fotóhetek kiállítási problémáival foglalkoztunk. Az előirányzott kiállítási hely, a Francia Intézet kívánsága szerint összegyűjtöttük a francia-magyar tematikájú képeinket, ezeket kollektív zsűrizés után vissza kellett adni, mivel a Francia Intézet lemondta a kiállítást.

Az új kiállítási hely a Postás Művelődési Központ lett, itt más képanyagból állítottuk össze a kiállítási anyagot “Senior szemmel” címen. A rendezésben aktív és fiatalabb tagjaink vettek részt, ugyanők bontották el a kiállítást. A megnyitón Eifert János elnökünk helyettesítette az akadályozott Magyar Posta Rt. vezérigazgatóját.

A szép számú közönség előtt adta át elnökünk a Szövetség Életmű-díját

Ács Irén
Tabák Lajos
Németh József

tagjainknak, akiket nagyon sokan üdvözöltek, és akik több interjút is adtak. Ezután nívós állófogadás volt a Művelődési Központ rendezésében.

Programjaink szerint további témák kerültek sorra:

1999. január 26-án Tóth József és Eifert János tartott előadást a reklámfotó és portfolió témában.

1999. május 11-én a tagok kölcsönös megtekintésre bemutatták megjelent műveiket. Így Ács Irén, Jaksity László, Kocsis Iván, Palotás Rezső, dr. Szász János, Tóth Károly, Tillai Ernő számolt be az ezzel kapcsolatos problémákról.

1999. szeptember 14-én értékeltük az I. félév programján és folytattuk tagjaink könyvbemutatóit.

1999. október 16-án Kocsis Iván Egy legenda nyomában címmel tartott diavetítést.

Tillai Ernő sk.

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója beszámolója

Rendszeresen támogatjuk a különböző kortárs galériákban rendezett fotó tárgyú kiállításokat, s magunk is közvetítünk a galériák és tagjaink között. E kapcsolatnak köszönhetően a Stúdió az elmúlt években már több jelentős kortárs galériában is finanszírozni tudta fotográfiai művek elkészültét.

Aktív menedzselési és finanszírozási munkánknak köszönhetően az elmúlt két évben olyan művek létrehozását segítettük, melyek azóta a kortárs magyar fotó- és képzőművészet hivatkozott példái lettek.

Eperjesi Ágnes csomagolás-fotogramjai és Polaroid mozaikcsendéletei 1999-ben New York-ban szerepeltek. A Tekodema Fotográfiai Csoport kiállítása az 1998-as pozsonyi Nemzetközi Fotóhónapon szerepelt. Gerhes Gábor és Szabó Dezső képei az 1999-es Budapest - Berlin fesztivál kortárs művészeti kiállításán szerepelt a 90-es évek művészete kiállításon. Kámán Gyöngyi képei a végzős Derkovits ösztöndíjasok bukaresti kiállításán fognak szerepelni, valamint ezzel a kollekcióval hívták meg Prágába egy a fiatal magyar művészetet bemutató kiállításra. Kámán Gyöngyi fotója fogja a FLASH ART magazinban az Ernst Múzeumban rendezett Komoly és fiatal című kiállítást képviselni. Bakos Gábor, Lakner Antal, Weber Imre VÁGY projektjét szintén meghívták Prágába.

Az elmúlt egy évben a Stúdió harminckét egyéni, illetve csoportos kiállítást támogatott.

Elméleti munka

A Stúdió jelentős részt vállalt a II. Országos Fotóheteken rendezett Elméleti Szimpózium vendéglistájának összeállításában. Ennek köszönhetően lett meghívott vitapartner Nemes Attila, Petrányi Zsolt, Timár Katalin, Várnagy Tibor, Bakos Gábor, Páldi Lívia, előadóként pedig Horányi Attila.

1999 júliusában a Stúdió kortárs művészeti konferenciát rendezett, ahol egy új generáció lehetőségeit vizsgáltuk a hazai és a nemzetközi művészeti struktúrában, valamint a fotográfia, mint médium korszerű lehetőségeit jártuk körül. A konferencián jelen voltak a hazai fotó- és képzőművészet új generációjának legjelentősebb képviselői, akik fiatal művészettörténészekkel és kurátorokkal vethették össze jövőbeli elképzeléseiket.

Megkezdtük működésünket a Magyar Fotográfusok Házában. 1999 tavaszán a következő eseményeket szerveztük:

1999 április 30. – GALLERY BY SLIDE: GALLERY BY NIGHT
1999 június 10. – KÁVÉHÁZ: A FOTÓHETEK ÉRTÉKELÉSE
1999 június 16. – GALLERY BY SLIDE: GAÁL JÓZSEF, SZAMÓDY ZSOLT
1999 június 24. – KÖNYVBEMUTATÓ: JOKESZ ANTAL

Több kiállítás után szakmai beszélgetést szerveztünk, ahol a kiállított munkákról, ill. az általuk felvetett elméleti problémákról beszéltünk fiatal művészettörténészek és művészek társaságában. A beszélgetésekből kivonatos anyag készült, mely a későbbiekben publikálásra kerül.

A kortárs fotográfiai kérdések elemzésébe több fiatal művészettörténészt is bevontunk, mely nagyban segítette tagjaink munkájának elméleti megalapozását. Immár rendszeres munkatársunk Petrányi Zsolt (Műcsarnok), Timár Katalin (független kurátor), Nemes Attila (független kurátor), Eike (Trafó kiállítási kurátora), Horányi Attila (a JPTE tanára), Zwickl András (Nemzeti Galéria).

A stúdió ez évben olyan költségvetéssel dolgozhat, melynek segítségével komoly támogatásokat tud biztosítani a fiatalok munkájához, valamint saját projektjeit is magas színvonalon tudja levezetni.
Koncepciózus művészetmenedzselési munka eredményeként nemzetközi kapcsolataink egyre dinamikusabban erősödnek.

Szűcs Tibor sk.

A Természetelvű Alkotócsoport beszámolója

Az Alkotócsoport 1998-ban alakult. Tagsága heterogén. A csoport alkalmas közeget jelent mindazoknak, akik a tágabb értelemben vett természet felé fordulnak témaválasztásukban, azonban a fotográfiai eljárások eszköztárának napjainkban ritkábban használt eljárásait (pl. cianotípia) építik be alkotásaik létrehozásának folyamatába.

A közelmúltban felmerült az Alkotócsoport nevének megváltoztatására vonatkozó igény, mivel a “természetelvű” kifejezés nem teszi egyértelművé a tagság törekvéseit, ezenfelül idegen nyelvekre nem fordítható. A csoportban rendezett “ötletbörze” eredménye alapján a legvalószínűbbnek a “Pro Natura” név felvétele látszik.

Az Alkotócsoport jelenleg 31 tagból áll, akik többségükben részt vesznek a közös tevékenységekben. Különösen a kiállítások örvendenek nagy népszerűségnek. Áprilisban, a 2. Országos Fotóhetek keretében a Postás Művelődési Központ, júliusban a Tapolcai Művészeti Nyár keretében a Bauxit Művelődési Központ adott otthont kiállításainknak, amelyeknek nagy közönségsikere volt.

Mindkét helyszínen felmerült több-kevesebb probléma, ezért a jövőben nagyon fontos írásban megállapodni a pontos helyszínben, a nyitva tartásban és a kiállított képek szakszerű kezeléséért, szállításáért felelős személy nevében.

Sikerült megteremtenünk egy - elődeink munkásságát is bemutató - történeti kiállítás alapjait.

Az Alkotócsoport jó kapcsolatot alakított ki a Magyar Természettudományi Múzeummal, ami a jövőben mindkét részről kívánt együttműködés alapjait teremtette meg.

Az Alkotócsoport tagjai egyéni kiállításokkal is bemutatkoztak a 2. Országos Fotóhetek keretében. Szamódy Zsolt Gaál József Munkácsy-díjas grafikusművésszel közösen készített képeiből Komáromban rendezett Katakomba című kiállítás új, különleges kezdeményezésként aratott nagy sikert. Zsila Sándor a Mega Design Stúdióban mutatkozott be és aratott tetszést A természet művészete. című kiállításával. Kármán Balázs és Novák László Privát Éden. címmel rendezett fotókiállításának és könyvének egyaránt pozitív fogadtatásban volt része. Dr. Timár József Exponált természet című kiállítását a Magyar Természettudományi Múzeum mutatta be.

Több tagunk személyes, egyéni sikereket is elkönyvelhetett 1999 első félévében: Szamódy Zsolt Komárom erődváros. című könyve a Szép Magyar Könyv pályázat különdíját nyerte el, Zsila Sándor a Fotó Video Magazin különdíját kapta a 2. Országos Fotóhetek pályázatán, Kapocsy György a könyvhét alkalmából.

Szülőföldünk szép határa című könyvvel jelentkezett. Sikereket elért tagjainknak ezúton is gratulálunk. Több hazai természetfotós szervezet (FotoNatura, NIMRÓD Fotóklub, naturArt) együttműködésével, széles körű összefogással, külföldi partneregyesületek részvételével nemzetközi természetfotó pályázatot és kiállítást hirdettünk meg, amelynek díjnyertes képeit a Fotóhónap 2000 programjában állítjuk majd ki.

Az Év Természetfotósa ‘99 pályázaton tagjaink az alábbi díjakat vehették át: Berta Béla. - Magyar Turizmus Rt. különdíja, a 3. kategória I. díja, valamint a 2. és a 6. kategória II. díja; Novák László. - AVES Alapítvány (Erdély) különdíja, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület különdíja, a 2., a 4. és a 7. kategória I. díja, a 10. kategória II. díja.

Alkotócsoportunk helyzetét értékelve elmondhatjuk, hogy a csoport rövid fennállása alatt eredményesen tevékenykedett, vezetésének és tagjainak kapcsolata harmonikus. Jövőbeli működésünk lehetőségei (helyenként még az anyagiakat is beleértve) megalapozottak.

Dr. Timár József sk.

A Vidéki tagok bizottságának beszámolója

Bizottságunk különleges helyzetű, feladatköréből kiindulva nehéz látványos eredményekről beszámolni.

Az 1999. évi 2. Országos Fotóhetek rendezvényei - a megvalósult 122 kiállítást tekintve - jelentős szervezési munkát igényeltek, melyből a vidéki tárlatok nagy számát (összesen 47) figyelembe véve is jelentős részt vállaltunk, de a vidéken élő tagok fővárosi bemutatkozását is igyekeztünk elősegíteni.

Az Alkotócsoportokban dolgozó tagjaink viszonylag könnyebben juthatnak bemutatkozási lehetőséghez, de egyéni bemutatkozást is támogattunk, például Seres Géza kiállítását a Nyitott Kör Galériában.

Szándékaink szerint nagyobb részt vállalnánk a feladatokból, de nem könnyű hatásosan dolgozni úgy, hogy sem kiállítóteremmel, sem anyagi támogatási lehetőséggel nem tudjuk vidéki tagjaink munkáját segíteni.

Szerencsére vidéki városainkban egyre határozottan körvonalazódnak színvonalas alkotócsoportok. A teljesség igénye nélkül említhetjük a Debreceni Fotóklub aktivitását a Fotóhetek alatt, a pécsi fotográfusok és a Nyíregyházi Fotóklub érett, rutinos alkotóit, a Kortárs Magyar Fotográfia ‘99 rendezvénysorozatát vagy a főleg kezdő fotográfusokból álló Bánhidai Fotóklub tagjainak kreatív munkáját.

Reményeink szerint a következő években pályázati tanácsadással és a lehetséges kiállítótermekkel történő kapcsolatteremtéssel jobban tudjuk segíteni az ország különböző területein élő és alkotó tagjaink munkáját.

Szamódy Zsolt sk.

A Pécsi József Alkotócsoport beszámolója

Látszólag a legpasszívabb társaság, hiszen a leginkább alkalmazott és foglalkoztatott fotográfusok csoportjáról van szó. Érthető és talán elfogadható, hogy kevésbé van affinitásuk a szerveződésre, ritkán érnek rá a közös megbeszélésekre, ülésezésekre. Ennek ellenére aktív részesei, formálói annak a technikai forradalomnak, amely révén a modern fotográfia kreatív megjelenésének eszközei új lehetőségekkel gazdagodnak. Ha kell, gyorsan mozgósíthatók, jó példa erre a Duna Galériában rögtönzött-rendezett kiállításra, ahol látható volt néhány rendkívül szellemes, ötletes, az alkotócsoport szellemében született kép. A jövőben is ennek szellemében szeretnénk tovább működni.

Szabóky Zsolt sk.

Kitüntetettjeink

Az elnökség Ata Kando fotóművésznek munkássága, kiemelkedő fotóművészeti tevékenysége, a magyar fotográfia nemzetközi hírnevét öregbítő életműve, a közösségért végzett áldozatos munkája elismeréseként, valamint Keleti Éva fotóművésznek munkássága, kiemelkedő fotóművészeti tevékenysége, a művészeti közéletben a közösségnek nyújtott áldozatos munkája elismeréseként a Magyar Fotóművészek Szövetsége Életmű-díját adományozta. Gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Születésnapjuk alkalmából köszöntjük tagjainkat

Az őszi hónapokban kerek születésnapjukat ünneplő tagjaink:

Ács Irén Bajtai Lajos Fejér Gábor
Frankl Aliona Hajdú Éva Jesztl Jenő
Juhász Miklós Kutas Rudolf Meződy Ö. István
Schäffer Zsuzsa Szabó Barnabás Szilágyi Lenke

Jó egészséget, további sikeres munkát kívánunk!

Új tagok köszöntése

Az elnökség Sylvia Plachy, Amerikában élő fotóművésznek felajánlotta a szövetségi tagságot és a Szövetség tiszteletbeli tagjainak sorába választotta Gecser Ottót és Sára Sándort a fotográfia érdekében kifejtett tevékenységükért.

Fotóművészeti alkotások az NKÖM új székházában

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felkérte Szövetségünket, hogy új, Wesselényi utcai székházuk belső tereit, folyosóit művészi fényképekkel díszítsük. Ez nem műtárgyvásárlást jelent, hanem reprodukciós, illetve nagyítási díjakat tudnak téríteni és az installáció, rendezés költségeit.

A jórészt 30×40 cm-es méretű fényképek paszpartuzva, keretezve kerülnek a falakra. Ezek költségét a minisztérium fizeti. A képcédulákon az alkotó neve, a kép címe, keletkezésének évszáma, valamint kisebb betűkkel: a Magyar Fotóművészek Szövetsége kiállítása felirat szerepel.

A képek témája a nemzeti kulturális örökséghez kapcsolódóan:

 • Kultúra, művészetek (Portrék, zsánerképek, színpadi felvételek a zene-, tánc-, képzőművészetek, irodalom, színház stb. területéről).
 • A világörökség részei (Hollókő, Budai Vár, Aggteleki Nemzeti Park, várhatóan a Hortobágy).
 • Épített és természeti értékeink (műemlékek, jellegzetes épületek, a magyar táj, védett természeti értékeink, nemzeti parkok, természetvédelmi területek).
 • Csendéletek, hangulatképek, absztrakt témák.

Kérjük tagjainkat, ha részt kívánnak venni a válogatásban, mielőbb juttassanak el a Szövetség titkárságára a témába illő, munkásságukat reprezentáló műveikből 30×40 cm-es vagy kisebb méretű képeket.

Képkeretek térítésmentes kölcsönzése

Előző hírlevelünkben felhívtuk a figyelmet, hogy a Szövetség, a Fotóhetek kiállításainak installálására, az erre a célra kapott támogatási összegből, 1.200.000 Ft értékben 40×50 és 50×70 cm méretű Nielsen típusú fémkereteket vásárolt. Ezeket tagjaink térítésmentesen, mások térítés ellenében kölcsönözhetik.

Akik eddig igénybevették ezt a lehetőséget:
Bajtai Lajos

40 db.

Drégely Imre

7 db.

Gál Imre

1 db.

Gróf Annamária

20 db.

Hajdú József

6 db.

Kalmár Lajos

19 db.

Katona István

2 db.

Kőbányai Fotóklub

89 db.

Nagy Lajos

1 db.

Pajta Galéria

6 db.

Szalay Zoltán

100 db.

Tóth Ego István

30 db.

Magyar Fotográfusok Háza

Alkalmanként

Eifert János

elnök

Csukás István: Te mire gondolsz közben? c. verse Eifert János fotójával, Playboy 1999. november

Playboy 1999. november

Eifert János: Ölelés – Csukás István: Te mire gondolsz közben? c. versével

Playboy 1999. november, 84-85. o. Photo: Eifert János

Csukás István

Te mire gondolsz közben?

 

Ruhában, vagy ruhátlanul,
szőnyegen, széken, ágyban,
délelőtt, délután, éjszaka,
beszeszelve, vagy jeges józanon,
játékosan, mint a kölykök,
vagy szótlanul, mint az idegenek,
félálomban, el-elszundítva,
vagy éberen fújva a füstöt -
Te mire gondolsz közben?

Homlokom a homlokodon,
szemünk egyetlen körré tágul,
testünk egyforma hőfokon ég,
egymás idegpályáin zuhanunk,
egymás bőre mögött repülünk,
szinte már felcserélhetően létezünk,
egymás szájából lélegzünk, boldog
ingaként ugyanazt az időt mérjük -
Te mire gondolsz közben?

Gyermekkorom, gyermekkorod,
az édes, tejbőrű álmok,
a nevesincs önkívületek,
az édeni nyarak, a fejünkig
érő virágok, virágporos orrunk,
a kamaszkorom, a kamaszkorod,
a gyötrődő húsban szégyenkező vágyak
izzanak a harminchatfokos kohóban -
Te mire gondolsz közben?

A férfi magányos öröme,
minden női test tested mögött,
minden mell, minden térd, minden
comb, minden felhevült ágyék,
de egyetlen mosoly a mosolyod,
de egyetlen cél az örömöd,
de egyetlen takaró a szerelmed,
ha kimerülve ketté válunk -
Te mire gondolsz közben?

Napokig bennem zsongó,
lehangolt hangszert felhangoló,
az emlékkel is harcba hívó,
robotoló sejtjeim átrendező,
a vak műhelybe ablakot nyitó,
bevillámlik, ami erősebb,
mert édesebb minden halálnál,
a teremtésből ideért üzenet -
Te mire gondolsz közben?

Csukás István